Grand Kombit:


How can the diaspora participate more fully and effectively in building sustained development in Haiti now?


An Interactive  Community Meeting hosted by the Haitian-American Community Dialogue


Co-sponsored by the Brooklyn College Haitian American Student Association


Bring an Action Idea or come to join others in action.


Sunday, June 13, from 3:30pm to 8:00pm at Brooklyn College Student Center (SUBO)


One block from the intersection of Flatbush Ave. & Nostrand Ave. on Campus Road


Photo identification required for entry. Haitian food will be served.


Directions:  Subway: #2 to Flatbush Ave (last stop).


Bus: 41 or 44 to Nostrand and Flatbush Aves. or B6 to Bedford Ave. Walk 1 block to Campus Ave. and ask Brooklyn College security for the Student Center


Please RSVP by June 4 to 212-598-0971 or svalcin@afsc.org


Bring Your Ideas, Energy & Concern!


 Gran Konbit:


Kouman Dyaspora Ka Pote Plis Patisipasyon, Ki Va Bay yon Rezilta Pozitif pou Kenbe Yon Devlopman Nèt al Kole nan Peyi Dayiti Koulye a?


 Yon Reyinyon Kominotè


Se Komite Dyalog ant Ayisyen-Meriken, epi Asosyasyon Elèv Ayisyen-Meriken nan Bwouklinn Kolèj ki òganize reyinyon silaVini ak Yon Lide Ki Merite Aksyon oubyen Vini pou Travay ak Lòt Moun Nan Sa K ap Fèt Deja


Dimanch 13 Jen, kòmanse depi 4trè nan laprèmidi rive jiska 8tè nan aswè, nan Sant Etidyan nan Bwouklinn Kolèj (SUBO)


Yon blòk nan Entèseksyon Flatbush ak Nostrann sou Campus Road.


Souple Vini ak Yon Pyès Idantifikasyon (ki gen foto w) Pou w Sa Antre


N ap Sèvi Manje Ayisyen
                    


Direksyon:  Tren: 2 rive nan Flatbush (dènye estòp)


Bis: 41 oubyen 44 rive nan kwen Nostrand ak Flatbush oubyen B6 rive nan Bedford


Mache rive sou Campus Ave mande sekirite kote Sant Etidyan ye


Souple fè rezèvasyon avan 4 Jen rele 212-598-0971 oubyen ekri nan svalcin@afsc.org